KWK K/32/18/19 „5. Rozbiórka 8 obiektów budowlanych ….

„5. Rozbiórka 8 obiektów budowlanych ZPMW zlokalizowanych na terenie SRK S.A. KWK „Krupiński” Oddział w Suszcu wraz z likwidacją przyłączy, instalacji, urządzeń technicznych oraz pozostałego wyposażenia”

Ogłoszenie UZP nr 501857-N-2019 z dnia 09.01.2019r.

wadium:  Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 45 000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100)

link do elektronicznego formularza ofertowego

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Roboty budowlane
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 24.01.2019
    • Godzina składania ofert 08:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian