KWK J-M/06/17/18 – Świadczenie usług serwisu technicznego, napraw bieżących, przeglądów okresowych oraz dostawa części zamiennych, podzespołów, zespołów do urządzeń elektrycznych w stacjach wentylatorów głównych Jas IV i Jas VI” dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK „Jas-Mos”

Świadczenie usług serwisu technicznego, napraw bieżących, przeglądów okresowych oraz dostawa części zamiennych, podzespołów, zespołów do urządzeń elektrycznych w stacjach wentylatorów głównych Jas IV i Jas VI” dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK „Jas-Mos”

  • Typ postępowaniaUstawa PZP
  • Rodzaj postępowania Usługi
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 14.06.2017
  • Godzina składania ofert 09:00
  • Uwagi Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100)
   Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert
   Ogłoszenie nr 521184-N-2017 z dn. 30.05.2017r.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian