KWK K/11/17/18 „Opracowanie kompleksowej dokumentacji dla zadania ….”

„Opracowanie kompleksowej dokumentacji dla zadania pn.
„Rekultywacja niecki osiadań wraz z naprawą stosunków wodnych w rejonie przyległym, objętym wpływami eksploatacji górniczej oraz naprawą dna i skarp cieku Branickiego” dla SRK S.A. Oddział KWK „Krupiński” w Suszcu.

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 20 000,00zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Usługi
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 20.11.2017
    • Godzina składania ofert 08:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian