KWK K/13/17/18 Wykonanie 33 korków przeciwwybuchowych

Wykonanie 33 korków przeciwwybuchowych ze spoiw szybkowiążących przeznaczonych do budowy tam przeciwwybuchowych w wyrobiskach Oddziału KWK „Krupiński”.
Ogłoszenie nr 623013-N-2017 z dnia 2017-11-28 r.

 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 85 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100)
  • Typ postępowaniaUstawa PZP
  • Rodzaj postępowania Roboty budowlane
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 14.12.2017
  • Godzina składania ofert 09:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian