KWK K/14/17/18 – Dostawa siarczanu sodu (Na2SO4) w postaci płynnej do instalacji zlokalizowanej na terenie SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Suszcu KWK „Krupiński”.

Dostawa siarczanu sodu (Na2SO4) w postaci płynnej do instalacji zlokalizowanej na terenie SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Suszcu KWK „Krupiński”.

  • Typ postępowaniaUstawa PZP
  • Rodzaj postępowania Dostawy
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 07.12.2017
  • Godzina składania ofert 08:00
  • Uwagi Przetarg nieograniczony z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
   1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100).
   2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian