KWK K/21/17/18 Badania okresowe elementów urządzeń…

Badania okresowe elementów urządzeń wyciągowych w górniczych wyciągach szybowych szybów I, II i III dla SRK S.A. Oddział KWK „Krupiński”

Ogłoszenie UZP nr 502541-N-2018 z dnia 2018-01-09 r.

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 4 500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/100).

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Usługi
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 17.01.2018
    • Godzina składania ofert 09:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian