KWK M/11/18- „Likwidacja wybranych obiektów infrastruktury na powierzchni KWK „Makoszowy” w Zabrzu.”

„Likwidacja wybranych obiektów infrastruktury na powierzchni

KWK „Makoszowy” w Zabrzu.”

  1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100)

Załącznik nr 5 – rysunki i zdjęcia:
http://bip.srk.com.pl/wp-content/uploads/2018/08/Projekty-przedmiary.zip

  • Typ postępowaniaUstawa PZP
  • Rodzaj postępowania Roboty budowlane
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 27.08.2018
  • Godzina składania ofert 09:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian