KWK M/17B/18/19 Dostawa spoiwa mineralno-cementowego dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2019 roku.

Dostawa spoiwa mineralno-cementowego dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2019 roku.

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)

Ogłoszenie nr 511832-N-2019 z dnia 08.02.2019r.

link do elektronicznego formularza ofertowego

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Dostawy
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 18.02.2019
    • Godzina składania ofert 08:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian