KWK M/19/18/19 Drążenie wyrobisk chodnikowych ….

„Drążenie wyrobisk chodnikowych mające na celu uproszczenie układu odwadniania Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Zabrzu
KWK Makoszowy w celu zabezpieczenia sąsiednich zakładów górniczych”

wadium:  Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100)

Ogłoszenie UZP nr 646809-N-2018 z dnia 09.11.2018r.

link do elektronicznego formularza ofertowego

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Roboty budowlane
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 27.11.2018
    • Godzina składania ofert 9:30

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian