KWK M/01/17„Świadczenie usług kompleksowego zabezpieczenia przeciwpożarowego powierzchni Zakładu Górniczego SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy”.

 1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
 • Stałą obsługę całodobowego punktu alarmowania utrzymującego łączność z Komendą Miejska Straży Pożarnej w Zabrzu.

Zm. A – min 3 osoby – komendant, konserwator sprzętu p.poż., kierowca,

Zm. B – min 1 osoba – konserwator sprzętu p.poż

Zm.C – min 1 osoba – konserwator sprzętu p.poż.,

 • Kontrola stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów i urządzeń zgodnie z harmonogramem kontroli zatwierdzonym przez KRZG.
 • Kwartalna kontrola i konserwacja gaśnic w obiektach powierzchni kopalni zgodnie z harmonogramem kontroli zatwierdzonym przez KRZG. Obejmująca 850 gaśnic.
 • Napełnianie gaśnic w ilości 40 szt., naprawa węży hydrantowych w ilości 10 szt. kwartalnie, w oparciu o autoryzacje producenta.
 • Miesięczne kontrole hydrantów i rurociągów przeciwpożarowych na powierzchni zakładu wraz z prowadzeniem dokumentacji zgodnie z harmonogramem kontroli zatwierdzonym przez KRZG.
 • Półroczne kontrole hydrantów i rurociągów przeciwpożarowych powierzchni zakładu wraz z prowadzeniem dokumentacji zgodnie z harmonogramem kontroli zatwierdzonym przez KRZG.
 • Wykonywanie prób ciśnieniowych w instalacjach c.o. i w wodociągowych oraz instalacji przeciwpożarowej suchego pionu nadszybia szybu IV z użyciem sprzętu specjalistycznego ( w tym pompy wody).

Harmonogramy kontroli w/w urządzeń przeciwpożarowych opracowuje Wykonawca oraz zatwierdza Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego.

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 8.000,00 (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100)

  • Typ postępowaniaUstawa PZP
  • Rodzaj postępowania Usługi
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 01.06.2017
  • Godzina składania ofert 10:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian