KWK M/01/18 „Wykonanie usług serwisowych maszyny wyciągowej K-5000/DC-10m/s wraz z urządzeniami sygnalizacji szybowej

„Wykonanie usług serwisowych maszyny wyciągowej K-5000/DC-10m/s wraz z urządzeniami sygnalizacji szybowej górniczego wyciągu szybowego Ia oraz maszyn wyciągowych górniczych wyciągów szybowych IVa i IVb
w zakresie zespołów sterowniczo – zasilających hamulców hydraulicznych typu H-C MWM-5 dla SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy”

Nr ogłoszenia UZP – 516910-N-2018 z dnia 2018-02-12

wadium: Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 6 900,00 zł (słownie: sześć tysięcy dziewięćset złotych 00/100).

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Usługi
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 20.02.2018
    • Godzina składania ofert 08:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian