KWK M/03/18 – Opracowanie dokumentacji określającej kategorię przydatności terenu do zabudowy po zakończeniu działalności górniczej dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy”

Opracowanie dokumentacji określającej kategorię przydatności terenu do zabudowy po zakończeniu działalności górniczej dla SRK S.A.

Oddział KWK „Makoszowy”

 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 4 900,00 zł (słownie: cztery tysiące dziewięćset złotych 00/100)
 2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
  • Typ postępowaniaUstawa PZP
  • Rodzaj postępowania Usługi
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 20.03.2018
  • Godzina składania ofert 09:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian