KWK M/05/18 „Wykonanie badań, odbiorów, pomiarów, obliczeń i regulacji urządzeń i sieci elektroenergetycznych dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2018r.”

Wykonanie badań, odbiorów, pomiarów, obliczeń i regulacji urządzeń i sieci elektroenergetycznych dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2018r.”

  • Typ postępowaniaUstawa PZP
  • Rodzaj postępowania Usługi
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 25.04.2018
  • Godzina składania ofert 12:00
  • Uwagi wadium w wysokości: 22.400,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące czterysta złotych 00/100)
   przetarg nieograniczonyz zastosowaniem aukcji elektronicznej

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian