KWK M/06/18 – „Likwidacja szybu IV z przynależną infrastrukturą w SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w Zabrzu.”

„Likwidacja szybu IV z przynależną infrastrukturą w SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w Zabrzu.”

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 240 000,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy złotych 00/100)

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Roboty budowlane
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 16.05.2018
    • Godzina składania ofert 09:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian