KWK M/62/15/16 Świadczenie usług kompleksowego zabezpieczenia przeciwpożarowego powierzchni Zakładu Górniczego SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
zorganizowanie stałych całodobowych dyżurów punktu alarmowania utrzymującego łączność z Komendą Straży Pożarnej w Zabrzu,
współuczestniczenie z Komendą Miejską Straży Pożarnej w Zabrzu w zakresie zabezpieczenia operacyjnego zakładu górniczego,
ustalanie programów szkolenia i zasad prowadzenia szkoleń przeciwpożarowych oraz ich nadzorowanie,
opiniowanie programów modernizacyjno-rozwojowych zakładu górniczego w zakresie zgodności z wymogami ochrony przeciwpożarowej,
opracowanie analiz stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego zakładu górniczego oraz przedstawienie KRZG wniosków w zakresie stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego,
uczestniczenie w postępowaniach wyjaśniających okoliczności i przyczyn powstania pożarów, a także opracowywanie wniosków zmierzających do poprawy sytuacji przeciwpożarowej,
prowadzenia nadzoru i kontroli stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów
i urządzeń zgodnie z harmonogramem kontroli zatwierdzonym przez KRZG,
ustalanie w porozumieniu z KRZG potrzeb zakładu w zakresie zabezpieczenia obiektów, maszyn i urządzeń w sprzęt i instalacje przeciwpożarowe,
okresowe kontrole dróg przeciwpożarowych i ewakuacyjnych,
kwartalna kontrola, legalizacja i konserwacja gaśnic i agregatów w obiektach powierzchni kopalni zgodnie z harmonogramem kontroli zatwierdzonym przez KRZG. Obejmą oko 1200 gaśnic,
napełnianie gaśnic, naprawa sprzętu p.poż w tym węży hydrantowych, w ilości
ok. 150 szt. rocznie, w oparciu o autoryzacje producenta,
okresowa kontrola w ilości ok. 400 szt. hydrantów wewnętrznych , zewnętrznych i szafek hydrantowych w obiektach powierzchni kopalni,
utrzymywanie właściwego oznakowania przeciwpożarowego obiektów na powierzchni.
Okresowe, miesięczne i półroczne kontrole rurociągów przeciwpożarowych powierzchni zakładu wraz z prowadzeniem dokumentacji,
zabezpieczenie prac spawalniczych w miejscach niebezpiecznych pożarowo na powierzchni kopalni,
uczestniczenie w razie zaistniałej potrzeby w akcjach ratowniczych w sytuacjach kataklizmów, klęsk żywiołowych, w tym odpompowanie wody z podtopionych obiektów,
wykonywanie prób ciśnieniowych w instalacjach c.o i w wodociągowych oraz zmywanie nawierzchni dróg wewnątrz zakładowych z użyciem sprzętu sprzętu specjalistycznego (w tym wozu bojowego),
uczestniczenie w razie zaistniałej potrzeby w akcjach z wykorzystaniem sprzętu specjalistycznego: dźwig, zwyżka , spychacz, koparka oraz wozu bojowego – poj. min. 2000L , ciśnienie powyżej 10 atm,
w okresie zimowym odśnieżanie i zabezpieczenie przed zamarzaniem hydrantów i zasuw, nadzorowanie zabezpieczenia przez użytkowników sieci p.poż przed zamarznięciem, usuwanie nawisów śnieżnych i lodowych z dachów.

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Usługi
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 02.02.2016
    • Godzina składania ofert 11:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian