KWK MY/07/17- „Dostawa rur stalowych, elementów złącznych i montażowych do awaryjnego odprowadzania wód dołowych do pompowni głównego odwadniania na poz. 665m”.

„Dostawa rur stalowych, elementów złącznych i montażowych do awaryjnego odprowadzania wód dołowych do pompowni głównego odwadniania na poz. 665m”.

1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 7 800,00 zł (słownie: siedem tysięcy osiemset złotych 00/100).

2. Termin związania ofertą – 30 dni

 

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Dostawy
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 17.10.2017
    • Godzina składania ofert 08:30

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian