KWK P /05/17 – „Wykonanie pomiarów i badań urządzeń wyciągowych i szybowych, lin, obudów szybowych oraz specjalistycznych badań i napraw urządzeń elektroenergetycznych w roku 2017” Część I,II i III dla Oddziału KWK „Pokój I”

Wykonanie pomiarów i badań urządzeń wyciągowych i szybowych, lin, obudów szybowych oraz specjalistycznych badań i napraw urządzeń elektroenergetycznych w roku 2017”

Część I: Pomiary i badania urządzeń elektroenergetycznych wraz z serwisem maszyn wyciągowych,

Część II: Lokalizacja uszkodzeń oraz naprawa kabli,

Część III: Specjalistyczne badania elementów wyciągów szybowych

 

  • Typ postępowaniaUstawa PZP
  • Rodzaj postępowania Usługi
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 19.10.2017
  • Godzina składania ofert 11:00
  • Uwagi Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:
   Część I : 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100)
   Część II : 7 00,00 zł (słownie: siedemset złotych 00/100)
   Część III : 3 300,00 zł (słownie: trzy tysiące trzysta złotych
   Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian