KWK P/01/18 – „Wykonanie pomiarów i badań urządzeń wyciągowych i szybowych, lin, obudów szybowych oraz specjalistycznych badań i napraw urządzeń elektroenergetycznych w roku 2018 dla SRK S.A. Oddział w Rudzie Śląskiej KWK „Pokój I” Część I: Pomiary i badania urządzeń elektroenergetycznych oraz specjalistyczne badania elementów wyciągowych szybowych wraz z serwisem maszyn wyciągowych . Część II: Lokalizacja uszkodzeń oraz napraw kabli.”

„Wykonanie pomiarów i badań urządzeń wyciągowych i szybowych, lin, obudów szybowych oraz specjalistycznych badań i napraw urządzeń elektroenergetycznych w roku 2018 dla SRK S.A. Oddział w Rudzie Śląskiej KWK „Pokój I”

Część I: Pomiary i badania urządzeń elektroenergetycznych wraz z serwisem maszyn wyciągowych .

Część II:     Lokalizacja uszkodzeń oraz naprawa kabli.

Część III:   Specjalistyczne badania elementów wyciągowych szybowych.

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:

Cześć I:  7 800,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100)

Cześć II: 1 200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych 00/100)

Część III: 4 800,00 zł (słownie: cztery tysiące osiemset złotych 00/100)

 

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Usługi
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 29.03.2018
    • Godzina składania ofert 11:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian