KWK S/04/18 „Remont pomp odwadniających dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Śląsk

„Remont pomp odwadniających: Część I – Remont pomp typu P, Część II – Remont pomp typu PSZ, Cześć III – Remont pomp typu OS, Cześć IV – Remont pomp typu OW dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Śląsk

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:

dla Części I  –  2 000,00zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100)

dla Części II –  1 500,00zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100)

dla Części III – 2 000,00zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100)

dla Części IV – 5 000,00zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego w Bytomiu, ul. Strzelców Bytomskich 207 – Kancelaria Główna ( pok. 109 parter).

Termin składania ofert upływa dnia 22.08.2018r.  o godz.  11:00.

Zamawiający otworzy oferty w dniu 22.08.2018r. o godz. 12:00  w siedzibie Zamawiającego  –  pokój nr 112 (parter).

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Usługi
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 22.08.2018
    • Godzina składania ofert 11:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian