KWK S/13/18/19 – „Wykonanie tam izolacyjnych w celu realizowania procesu likwidacji części podziemnej w SRK S.A. Oddziału KWK „Śląsk” Część I – Wykonanie 9 tam izolacyjnych o konstrukcji przeciwwybuchowej ze środków mineralnych szybkowiążących Część II – Wykonanie 21 tam izolacyjnych z kostki betonowej”

„Wykonanie tam izolacyjnych w celu realizowania procesu likwidacji części podziemnej w SRK S.A. Oddziału KWK „Śląsk”

Część I – Wykonanie 9 tam izolacyjnych o konstrukcji przeciwwybuchowej ze środków mineralnych szybkowiążących

Część II – Wykonanie 21 tam izolacyjnych z kostki betonowej”

 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:

Część I – 22 000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysięcy złotych 00/100)

Część II – 12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100)

Link do elektronicznego FORMULARZA OFERTOWEGO

  • Typ postępowaniaUstawa PZP
  • Rodzaj postępowania Roboty budowlane
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 28.01.2019
  • Godzina składania ofert 10:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian