KWK S/14/18/19 Obsługa Placów Składowych …

 Obsługa Placów Składowych na rzecz SRK S.A. Oddział KWK „Śląsk”                 z wykorzystaniem składników majątkowych Zamawiającego.

Ogłoszenie UZP – 664791-N-2018 z dnia 31.12.2018r.

Wadium: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy zł)

link do elektronicznego formularza ofertowego

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Usługi
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 09.01.2019
    • Godzina składania ofert 08:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian