Rada nadzorcza

Organy Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, osoby sprawujące w nich funkcje oraz ich kompetencje:

Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. wchodzą:

– Henryk Paszcza – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
– Piotr Ciach – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
– Anna Kumor – Sekretarz Rady Nadzorczej,
– Maria Gorczyńska – Członek Rady Nadzorczej,
– Agata Modras – Członek Rady Nadzorczej,
– Wiesława Urbanek – Członek Rady Nadzorczej.

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

 1. określanie liczby członków Zarządu,
 2. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym; dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, jeżeli jest ono sporządzane,
 3. ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,
 4. składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1) i w pkt 2),
 5. wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,
 6. określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów rzeczowo – finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,
 7. opiniowanie strategicznych planów wieloletnich Spółki,
 8. opiniowanie rocznych planów rzeczowo – finansowych,
 9. uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej,
 10. przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd,
 11. zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
 12. zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,
 13. cykliczna ocena działań Zarządu,
 14. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, co nie narusza postanowień § 45 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki,
 15. zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów, co nie narusza postanowień § 45 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki,
 16. przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu, o którym mowa w § 18 ust. 2 Statutu Spółki,
 17. wnioskowanie w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu,
 18. delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności oraz ustalenie wysokości ich wynagrodzenia, zgodnie z postanowieniami § 23 ust. 2 i 3 Statutu Spółki,
 19. uchwalanie Regulaminu Wyborów osób wybieranych do Rady Nadzorczej przez pracowników,
 20. powoływanie Komisji Wyborczych spośród pracowników Spółki,
 21. zarządzanie wyborów kandydatów do Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników Spółki na następną kadencję, w ciągu dwóch miesięcy po upływie ostatniego pełnego roku obrotowego pełnienia funkcji przez członków Rady Nadzorczej,
 22. w przypadku odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Rady Nadzorczej powołanego spośród osób wybranych przez pracowników do składu Rady Nadzorczej, zarządzanie wyborów uzupełniających, w terminie nieprzekraczającym trzech tygodni od chwili uzyskania informacji o zdarzeniu uzasadniającym przeprowadzenie wyborów; wybory uzupełniające powinny odbyć się w terminie jednego miesiąca od dnia ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą,
 23. na pisemny wniosek co najmniej 15% pracowników Spółki, zarządzanie głosowanie w sprawie odwołania osoby wybranej przez pracowników do Rady Nadzorczej.

 
Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na:

 1. nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału
  w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego oraz ich obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, o wartości przekraczającej równowartość kwoty 25.000,00 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) EURO w złotych1), a nie przekraczającej równowartości kwoty 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) EURO w złotych1), z wyłączeniem zbywania mieszkań zakładowych w trybie przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa (Dz.U. z 2001 r. Nr 4, 24 ze zm.),
 2. nabycie, zbycie lub obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, innych niż wymienione w punkcie 1), składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość kwoty 30.000,00 (słownie: trzydzieści tysięcy) EURO w złotych1), a nieprzekraczającej równowartości kwoty 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) EURO w złotych1),
 3. zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej równowartość kwoty 30.000,00 (słownie: trzydzieści tysięcy) EURO w złotych1);
 4. wystawianie weksli,
 5. zawarcie przez Spółkę umowy o wartości przekraczającej równowartość kwoty 5.000,00 (słownie: pięć tysięcy) EURO w złotych2), której zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z długu oraz innej umowy niezwiązanej z przedmiotem działalności gospodarczej spółki określonym w Statucie,
 6. udzielanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki za granicą, odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą wymaga uzasadnienia,
 7. udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek oraz pobieranie z tego tytułu wynagrodzenia, odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą wymaga uzasadnienia.

Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w punktach od 1) do 5) wymaga uzasadnienia.


1) równowartość kwoty EURO w złotych ustalona jest w oparciu o średni kurs waluty krajowej do EURO, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym powzięcie uchwały przez właściwy organ Spółki upoważniony do wyrażenia zgody na dokonanie czynności, w związku z którą równowartość ta jest ustalana

2) równowartość tej kwoty oblicza się według kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu zawarcia umowy


podmiot udostępniający informację:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Zespół Organizacyjno – Prawny,
– osoba, która wytworzyła informację: Andrzej Kopeć,
– osoba, która odpowiada za treść informacji: Andrzej Kopeć,
– osoba, która wprowadziła informację: Paweł Papierzański,
– czas wytworzenia informacji: 24.01.2017r,
– czas udostępnienia informacji w zakresie podstrony BIP: 24.01.2017r.