Zarząd

Organy Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu
Osoby sprawujące w nich funkcje oraz ich kompetencje:

ZARZĄD

Skład Zarządu

W skład Zarządu Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. wchodzą:

–     Tomasz   Cudny    –  Prezes Zarządu,

–     Beata   Barszczowska   –  Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomiki i Finansów,

–     Jacek  Szuścik    –  Wiceprezes Zarządu ds. Likwidacji Kopalń i Ochrony Środowiska,

Kompetencje Zarządu

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych
i pozasądowych.

Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.

Do zakresu działania Zarząd należy w szczególności:

 1. opracowywanie rocznych planów rzeczowo – finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich i przedkładania ich Radzie Nadzorczej do zaopiniowania,
 2. uzyskanie zgody Walnego Zgromadzenia, w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych w rozumieniu przepisów o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym oddania tych składników do korzystania innym podmiotom na podstawie umów prawa cywilnego lub wniesienia ich jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu rozporządzenia przekracza równowartość kwoty 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) EURO w złotych1),
 3. ustalenie regulaminu Zarządu i występowanie do Rady Nadzorczej o jego zatwierdzenie,
 4. ustalenie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki i występowanie do Rady Nadzorczej o jego zatwierdzenie,
 5. powołanie prokurenta,
 6. zaciąganie kredytów i pożyczek,
 7. zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń majątkowych o wartości nie przekraczającej równowartość kwoty 30.000,00 (słownie: trzydzieści tysięcy) EURO w złotych2),
 8. zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń majątkowych za zgodą Rady Nadzorczej o wartości przekraczającej równowartość kwoty 30.000,00 (słownie: trzydzieści tysięcy) EURO w złotych2),
 9. wystawianie weksli za zgodą Rady Nadzorczej,
 10. zbywanie i nabywanie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału
  w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego oraz ich obciążenie,
  o wartości nie przekraczającej równowartość kwoty 25.000,00 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) EURO w złotych2),
 11. zbywanie i nabywanie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału
  w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego oraz ich obciążenie,
  za zgodą Rady Nadzorczej, o wartości przekraczającej równowartość kwoty 25.000,00 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) EURO w złotych2), a nie przekraczającej równowartości kwoty 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) EURO w złotych2),
 12. zbywanie i nabywanie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału
  w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego oraz ich obciążenie,
  za zgodą Walnego Zgromadzenia, o wartości przekraczającej równowartość kwoty 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) EURO w złotych2),
 13. zbywanie mieszkań zakładowych w trybie przepisów ustawy z dnia 15 grudnia
  2000 r. o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa (Dz.U. z 2001 r. Nr 4, poz. 24 ze zm.), o wartości nie przekraczającej równowartość kwoty 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) EURO w złotych2),
 14. zbywanie mieszkań zakładowych w trybie przepisów ustawy z dnia 15 grudnia
  2000 r. o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa (Dz.U. z 2001 r. Nr 4, poz. 24 ze zm.), za zgodą Walnego Zgromadzenia, o wartości przekraczającej równowartość kwoty 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) EURO w złotych2),
 15. nabywanie, zbywanie lub obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, innych niż wymienione w punktach 10, 11, 12, 13, 14, składników aktywów trwałych oraz ich obciążenie o wartości nie przekraczającej wartość kwoty 30.000,00 (słownie: trzydzieści tysięcy) EURO w złotych2),
 16. nabywanie, zbywanie lub obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, innych niż wymienione w punktach 10, 11, 12, 13, 14, składników aktywów trwałych oraz ich obciążenie, za zgodą Rady Nadzorczej, o wartości przekraczającej wartość kwoty 30.000,00 (słownie: trzydzieści tysięcy) EURO w złotych2), a nie przekraczającej wartość kwoty 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) EURO w złotych2),
 17. nabywanie, zbywanie lub obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, innych niż wymienione w punktach 10, 11, 12, 13, 14 składników aktywów trwałych oraz ich obciążenie, za zgodą Walnego Zgromadzenia, o wartości przekraczającej wartość kwoty 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) EURO w złotych2),
 18. zawarcie przez Spółkę umowy o wartości nie przekraczającej równowartość kwoty 5.000,00 (słownie: pięć tysięcy) EURO w złotych3), której zamiarem jest darowizna lub zwolnienie
  z długu oraz innej umowy niezwiązanej z przedmiotem działalności gospodarczej spółki określonym w Statucie,
 19. zawarcie przez Spółkę umowy, za zgodą Rady Nadzorczej, o wartości przekraczającej równowartość kwoty 5.000,00 (słownie: pięć tysięcy) EURO w złotych3), której zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z długu oraz innej umowy niezwiązanej z przedmiotem działalności gospodarczej spółki określonym w Statucie.
 20. prowadzenie księgi akcyjnej,
 21. prowadzenie księgi protokołów Walnego Zgromadzenia,
 22. w okresie gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki:

1)         przekazywanie informacji o Spółce w formie sprawozdania kwartalnego zgodnie
z wytycznymi Ministra Skarbu Państwa,

2)         przekazywanie informacji o wszelkich istotnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji Spółki,

3)         zawiadamianie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia listem poleconym lub pocztą kurierską za pisemnym potwierdzeniem odbioru,

4)         przesyłanie kopii wszystkich uchwał Rady Nadzorczej oraz protokołów z tych posiedzeń Rady Nadzorczej, na których dokonywana jest roczna ocena działalności Spółki, podejmowane są uchwały w sprawie powoływania, odwoływania albo zawieszania w czynnościach członków Zarządu oraz z tych posiedzeń, na których złożono zdania odrębne do podjętych uchwał,

 1. w zakresie dokumentów, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych:
  1. sporządzanie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki w roku obrotowym, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego,
  2. poddanie sprawozdania finansowego badaniu biegłego rewidenta,
  3. przedkładanie sprawozdań wymienionych w lit. a) wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta Radzie Nadzorczej celem oceny,
 2. sporządzanie wniosku co do podziału zysku lub pokrycia straty, przedkładanie go Radzie Nadzorczej celem oceny oraz Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu celem podjęcia uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty,
 3. przygotowywanie tekstu jednolitego Statutu Spółki, przedkładanie go Radzie Nadzorczej celem przyjęcia,
 4. występowanie do Rady Nadzorczej o zaopiniowanie wniosków o zwołanie Walnego Zgromadzenia,
 5. zwoływanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego, celem, m.in.:
  1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
  2. udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków,
  3. podziału zysku lub pokrycia straty,
  4. przesunięcie dnia dywidendy lub rozłożenie wypłaty dywidendy na raty,
 1. zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z proponowanym porządkiem obrad:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na pisemne żądanie Rady Nadzorczej,
  3. na pisemne żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, złożone co najmniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia,
  4. na pisemne żądanie akcjonariusza – Skarbu Państwa, niezależnie od udziału
   w kapitale zakładowym, złożone co najmniej na jeden miesiąc przed proponowanym terminem zwołania Walnego Zgromadzenia,
 2. proponowanie osoby otwierającej Walne Zgromadzenie,
 3. zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy
  z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób, za zgodą Walnego Zgromadzenia,
 4. wyrażenie zgody na zawarcie przez spółkę zależną od Spółki umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób, za zgodą Walnego Zgromadzenia Spółki,
 5. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki, za zgodą Walnego Zgromadzenia,
 6. emisja obligacji każdego rodzaju, za zgodą Walnego Zgromadzenia,
 7. nabycie akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, za zgodą Walnego Zgromadzenia,
 8. przymusowy wykup akcji stosownie do postanowień art. 418 ustawy z dnia
  15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, za zgodą Walnego Zgromadzenia,
 9. tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych, za zgodą Walnego Zgromadzenia,
 10. użycie kapitału zapasowego, za zgodą Walnego Zgromadzenia,
 11. postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, za zgodą Walnego Zgromadzenia,
 12. wniesienie składników aktywów trwałych jako wkładu do spółki lub spółdzielni, za zgodą Walnego Zgromadzenia, jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) EURO w złotych2),
 13. połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki, za zgodą Walnego Zgromadzenia,
 14. zawiązanie przez Spółkę innej spółki, za zgodą Walnego Zgromadzenia,
 15. zmiana Statutu i zmiana przedmiotu działalności Spółki, za zgodą Walnego Zgromadzenia,
 16. rozwiązanie i likwidacja Spółki, za zgodą Walnego Zgromadzenia,
 17. utworzenie spółki europejskiej, przekształcenie w taką spółkę lub przystąpienie do niej, za zgodą Walnego Zgromadzenia,
 18. objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach, za zgodą Walnego Zgromadzenia, z wyjątkiem, gdy objęcie akcji lub udziałów tych spółek następuje za wierzytelności Spółki w ramach postępowań układowych lub ugodowych,
 19. zbycie akcji lub udziałów objętych w ramach postępowań układowych lub ugodowych,
  z określeniem warunków i trybu ich zbywania, za zgodą Walnego Zgromadzenia, za wyjątkiem:

  1. zbywania akcji będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym,
  2. zbywania akcji lub udziałów, które Spółka posiada w ilości nieprzekraczającej 10% udziału w kapitale zakładowym poszczególnych spółek,
  3. zbywania akcji i udziałów objętych za wierzytelności Spółki w ramach postępowań układowych lub ugodowych,
 20. określanie wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada 100% akcji lub udziałów, za zgodą Walnego Zgromadzenia, w sprawach:
  1. zawiązania przez spółkę innej spółki,
  2. zmiany statutu lub umowy oraz przedmiotu działalności spółki,
  3. połączenia, przekształcenia, podziału, rozwiązania i likwidacji spółki,
  4. podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego spółki,
  5. zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
  6. nabycia i zbycia nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału
   w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego oraz ich obciążenie, jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) EURO w złotych2),
  7. nabycia, zbycia lub obciążenia, innych niż wymienione w lit. f), składników aktywów trwałych, jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) EURO w złotych2),
  8. zawarcia przez spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej umowy
   o podobnym charakterze,
  9. emisji obligacji każdego rodzaju,
  10. nabycia akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 ustawy z dnia
   15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych,
  11. przymusowego wykupu akcji stosownie do postanowień art. 418 ustawy z dnia
   15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych,
  12. tworzenia, użycia i likwidacji kapitałów rezerwowych,
  13. użycia kapitału zapasowego,
  14. umorzenia udziałów lub akcji,
  15. postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
  16. wniesienia składników aktywów trwałych przez spółkę jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) EURO w złotych2),
  17. ustalania wynagrodzenia członków organów spółki zależnej.

1)obliczonej na podstawie średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski według stanu z dnia wystąpienia o zgodę

2)ustalonej w oparciu o średni kurs waluty krajowej do EURO, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym powzięcie uchwały przez właściwy organ Spółki upoważniony do wyrażenia zgody na dokonanie czynności, w związku z którą równowartość ta jest ustalana

3)równowartość tej kwoty oblicza się według kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu zawarcia umowy


podmiot udostępniający informację:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. 
– Dział Organizacji Zarządzania,
– osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Kulpan,
– osoba, która odpowiada za treść informacji: Aleksandra Kulpan,
– osoba, która wprowadziła informację: Grzegorz Makówka,
– czas wytworzenia informacji: 10.07.2017 r.,
– czas udostępnienia informacji w zakresie podstrony BIP: 10.07.2017 r.