R-C-0010/19Wykonanie analizy statyczno-wytrzymałościowej konstrukcji żelbetowej basztowej wieży szybowej szybu „Budryk” oraz pracy wyciągu szybowego na podstawie pomiarów geodezyjnych z uwzględnieniem aktualnego stanu technicznego wieży dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum”.

Wykonanie analizy statyczno-wytrzymałościowej konstrukcji żelbetowej basztowej wieży szybowej  szybu „Budryk” oraz pracy wyciągu szybowego na podstawie pomiarów geodezyjnych  z uwzględnieniem aktualnego stanu technicznego wieży dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum”.

Wysokość wadium: 2 000,00 zł ( słownie: dwa tysiące złotych 00/100)

UWAGA

Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty i oświadczenia złożone w formie elektronicznej nie wymagają podpisu kwalifikowanego

Odnośnik do adresu strony internetowej poniżej (kliknąć)

Załącznik nr 1 do WO -Formularz ofertowy

    • Typ postępowaniaRegulamin SRK do 30 tyś euro
    • Rodzaj postępowania Usługi
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 25.04.2019
    • Godzina składania ofert 09:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian