R-CZOK-0035/19„Zakup wyposażenia dla Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń” Część I: Zakup wyposażenia Oddziału pomiarów elektrycznych i maszynowych – Pompownia „Siemianowice” Część II: Zakup wyposażenia Oddziału pomiarów elektrycznych i maszynowych – Powstańców Śląskich Część III: Dostawa mierników i wskaźników

„Zakup wyposażenia dla Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń”

Część I: Zakup wyposażenia Oddziału pomiarów elektrycznych i maszynowych – Pompownia „Siemianowice”

Część II: Zakup wyposażenia Oddziału pomiarów elektrycznych i maszynowych – Powstańców Śląskich

 Część III: Dostawa mierników i wskaźników

Część I: 3 000,00 zł ( słownie: trzy tysiące złotych 00/100)

Część II: 2 000,00 zł ( słownie: dwa tysiące złotych 00/100)

Część III: 300,00 zł ( słownie: trzysta złotych 00/100)

Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty i oświadczenia złożone w formie elektronicznej nie wymagają podpisu kwalifikowanego

Odnośnik do adresu strony internetowej poniżej (kliknąć)

Załącznik nr 1 do WO -Formularz ofertowy

    • Typ postępowaniaRegulamin SRK do 30 tyś euro
    • Rodzaj postępowania Dostawy
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 23.08.2019
    • Godzina składania ofert 10:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian