R-CZOK-0036/19 Dostawa gazów technicznych dla SRK S.A. Oddział CZOK w Czeladzi

Dostawa gazów technicznych dla SRK S.A. Oddział CZOK w Czeladzi

Wysokość wadium: 1 700,00 zł ( słownie: jeden tysiąc siedemset złotych 00/100)

UWAGA

Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty i oświadczenia złożone w formie elektronicznej nie wymagają podpisu kwalifikowanego

Odnośnik do adresu strony internetowej poniżej (kliknąć)

Załącznik nr 1 do WO -Formularz ofertowy

    • Typ postępowaniaRegulamin SRK do 30 tyś euro
    • Rodzaj postępowania Dostawy
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 22.08.2019
    • Godzina składania ofert 09:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian