R-KCL-0008/19„Rozbiórka byłej nastawni „Pawiak” w Sosnowcu przy ul. Wojska Polskiego (dz. nr 1109) wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej”.

„Rozbiórka byłej nastawni „Pawiak” w Sosnowcu przy ul. Wojska Polskiego                           (dz. nr 1109) wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej”.

Wysokość wadium: 2 000,00 zł ( słownie: dwa tysiące złotych 00/100

UWAGA

Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty i oświadczenia złożone w formie elektronicznej nie wymagają podpisu kwalifikowanego

Odnośnik do adresu strony internetowej poniżej (kliknąć)

Załącznik nr 1 do WO -Formularz ofertowy

    • Typ postępowaniaRegulamin SRK do 30 tyś euro
    • Rodzaj postępowania Roboty budowlane
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 23.05.2019
    • Godzina składania ofert 09:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian