R-KCL-0022/19„Rozbiórka trzech budynków byłej KWK ,,Kazimierz Juliusz” w Sosnowcu przy ul. Ogrodowej wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej”.

Rozbiórka trzech budynków byłej KWK ,,Kazimierz Juliusz” w Sosnowcu przy ul. Ogrodowej wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej”.

Wysokość wadium: 5 000,00 zł ( słownie: pięć tysięcy złotych 00/100 )

UWAGA

Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty i oświadczenia złożone w formie elektronicznej nie wymagają podpisu kwalifikowanego

Odnośnik do adresu strony internetowej poniżej (kliknąć)

Załącznik nr 1 do WO -Formularz ofertowy

    • Typ postępowaniaRegulamin SRK do 30 tyś euro
    • Rodzaj postępowania Roboty budowlane
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 23.08.2019
    • Godzina składania ofert 11:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian