R-S -0014/19 – „Dostawa odzieży, obuwia roboczego i ochron osobistych dla pracowników Oddziału KWK „Śląsk” w 2019r.”

„Dostawa odzieży, obuwia roboczego i ochron osobistych dla pracowników Oddziału KWK  „Śląsk” w 2019r.”

UWAGA
Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty i oświadczenia złożone w formie elektronicznej nie wymagają podpisu kwalifikowanego
Odnośnik do adresu strony internetowej poniżej (kliknąć)

Załącznik

  • Typ postępowaniaRegulamin SRK do 30 tyś euro
  • Rodzaj postępowania Dostawy
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 19.07.2019
  • Godzina składania ofert 10:00
  • Uwagi WADIUM
   Wysokość wadium: 4 500,00 zł ( słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/100).


   OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ
   Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni od daty złożenia oferty .

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian