RO-CZOK-0001/20 Pomiar zagrożenia radiacyjnego

 1. Zakres rzeczowy obejmuje:

1.1. Wykonanie  pomiarów stężenia energii potencjalnej alfa krótkożyciowych produktów rozpadu
radonu w czterech seriach pomiarów w odstępach kwartalnych w ilości 100 szt.

1.2. Wykonanie  pomiarów dawki promieniowania gamma w ilości 27 szt. 1 raz w roku.

 1. Uwarunkowania techniczno-organizacyjne.

2.1 Wykonanie pomiarów stężenia energii potencjalnej alfa i gamma zgodnie z zakresem rzeczowym, wymogami technicznymi , stosownymi certyfikatami oraz
obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami.

2.2 Uzgodnienie z koordynatorem umowy terminów i sposobu realizacji usług.

2.3 Wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje.

2.4 Pobranie dawkomierzy gamma od Wykonawcy, wykonanie prób
w rejonach zakładu. Przekazanie Wykonawcy na podstawie obustronnych ustaleń w terminie ustalonym, przystawek alfa w celu ich wygrzania a następnie
pobranie ich i wykonanie prób w rejonach zakładu.

2.5 Dostarczenie przystawek po wykonanych próbach do pracowni Wykonawcy należy do obowiązków Zamawiającego

2.6  Dokonanie odbioru prac po każdym okresie realizacji nastąpi w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy.

2.7  Dokonanie zapłaty za wykonane usługi nastąpi w ustalonym trybie i terminach.

Termin wykonania umowy – od dnia 01.01.2020 r. do dnia 18.12.2020 r.

3. Rozliczenia finansowe:

Podstawą do rozliczeń będą faktury wystawiane przez Wykonawcę. Wystawienie faktur nastąpi po każdym okresie realizacji usługi, o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy, w oparciu

 1. o cenę jednostkową ujętą w § 3 ust. 2 i ust. 3 niniejszej umowy, nie później niż 3 dnia od daty sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego, potwierdzonego przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.
 2. Faktury należy wystawiać na adres określony w umowie:
 • Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.,

            Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń.

            Kościuszki 9

            41-253 Czeladź.

i przekazywać do:

 • Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

            Strzelców Bytomskich 207

            41-902 Bytom

 Na fakturze należy podać numer umowy, pod którym została wpisana do elektronicznego rejestru umów Zamawiającego (e-RU).

 1. Każda zapłata nastąpi przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, przy czym Strony ustalają jako datę zapłaty przez Zamawiającego – dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
 2. Przelew wierzytelności wynikających z umowy na osoby trzecie może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego wyrażoną pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Powyższe dotyczy zarówno należności głównej jak i odsetek.
 3. Wykonawca jest zobowiązany do zamieszczenia na wszystkich fakturach i innych dokumentach rozliczeniowych wzmianki o zakazie przelewu wierzytelności.
 4. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług i posiada numer identyfikacyjny NIP: 626-26-19-005.
 5. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług i posiada numer
  identyfikacyjny NIP: 634-012-60-16.

Odbiór prac:

  1. Po wykonaniu usługi zgodnie z umową, sporządzony będzie protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy
   i Zamawiającego.
  2. Jeżeli, Zamawiający stwierdzi, że nie można przystąpić do czynności odbioru, to w ciągu 3 dni roboczych Zamawiający przekaże Wykonawcy pisemną informację ustalającą, jakie czynności muszą zostać wykonane, aby odbiór mógł być dokonany zgodnie z umową.
  3. Jeżeli w toku czynności odbioru usług zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
  4. jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
  5. jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

Kary i odszkodowania:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

   1. z tytułu odstąpienia od realizacji umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy
    w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy,
   2. z tytułu nieterminowego wykonania umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia.
   3. opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie.
   4. Jeżeli kary umowne nie pokrywają poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych zawartych w Kodeksie Cywilnym.

 

 

https://efo.coig.biz/inquiries/show/3a069873-ddea-4bce-92cb-5ef66780dca3

  • Typ postępowaniaRegulamin SRK do 30 tyś euro
  • Rodzaj postępowania Usługi
  • Tryb postępowania Zapytania ofertowe
  • Termin składania ofert 25.06.2019
  • Godzina składania ofert 12:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian