SRK/NZ/CZOK -2265-18/18 – Dostawa drewna i wyrobów drewnianych Część I, II i III

 

                                   Część I : Drewno kopalniane

                                   Część II: Wyroby drewniane

                                   Część III: Drewno do klinów kablowych i przekładek PG    

dla SRK S.A. Oddział  w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń

UWAGA

Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty i oświadczenia złożone w formie elektronicznej nie wymagają podpisu kwalifikowanego

Odnośnik do adresu strony internetowej poniżej (kliknąć)

Załącznik nr 1 do WO formularz oferty

  • Typ postępowaniaRegulamin SRK do 30 tyś euro
  • Rodzaj postępowania Dostawy
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 14.06.2018
  • Godzina składania ofert 10:00
  • Uwagi WADIUM
   Wysokość wadium:
   Część I : 1 300,00 zł ( słownie: jeden tysiąc trzysta złotych 00/100)
   Część II : 1 800,00 zł ( słownie: jeden tysiąc osiemset złotych 00/100)
   Część III : 500,00 zł ( słownie: pięćset złotych 00/100)

   OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ
   Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni od daty złożenia oferty .

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian