SRK/NZ/CZOK–2265–33A/18Projekt modernizacji sieci kablowej 6 kV dla SRK S.A. Oddział CZOK.

Projekt modernizacji sieci kablowej 6 kV dla SRK S.A. Oddział CZOK.

Wysokość wadium: 2.600,00 zł ( słownie: dwa tysiące sześćset złotych 00/100)

UWAGA

Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty i oświadczenia złożone w formie elektronicznej nie wymagają podpisu kwalifikowanego

Odnośnik do adresu strony internetowej poniżej (kliknąć)

Załącznik nr 1 do WO -Formularz ofertowy

    • Typ postępowaniaRegulamin SRK do 30 tyś euro
    • Rodzaj postępowania Usługi
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 13.07.2018
    • Godzina składania ofert 10:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian