SRK/NZ/CZOK – 2265–38/18/19 – „Świadczenie usług w zakresie prania odzieży roboczej i ocieplanej „

 

Świadczenie usług w zakresie prania odzieży roboczej i ocieplanej ” dla Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń na 2019 rok

 

UWAGA
Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty i oświadczenia złożone w formie elektronicznej nie wymagają podpisu kwalifikowanego
Odnośnik do adresu strony internetowej poniżej (kliknąć)

Załącznik

 

 

 

 

 

 

  • Typ postępowaniaRegulamin SRK do 30 tyś euro
  • Rodzaj postępowania Usługi
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 20.08.2018
  • Godzina składania ofert 11:00
  • Uwagi WADIUM
   Wysokość wadium: 4 300,00 zł ( słownie: cztery tysiące trzysta złotych 00/100)


   OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ
   Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni od daty złożenia oferty

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian