SRK/NZ/CZOK – 2265–43/18 – „Czyszczenie Rowu Radzionkowskiego – pompownia „Powstańców Śl.”

 

„Czyszczenie Rowu Radzionkowskiego – pompownia „Powstańców Śl.” dla Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń

UWAGA
Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty i oświadczenia złożone w formie elektronicznej nie wymagają podpisu kwalifikowanego
Odnośnik do adresu strony internetowej poniżej (kliknąć)

Załącznik

 

  • Typ postępowaniaRegulamin SRK do 30 tyś euro
  • Rodzaj postępowania Usługi
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 22.08.2018
  • Godzina składania ofert 11:00
  • Uwagi WADIUM
   Wysokość wadium: 1 800,00 zł ( słownie: jeden tysiąc osiemset złotych 00/100)

   OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ
   Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni od daty złożenia oferty .

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian