SRK/NZ/KWK BD -2265-18/18 -„Dostawa materiałów drewnianych”

 

„Dostawa materiałów drewnianych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.        Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary”

Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty i oświadczenia złożone w formie elektronicznej nie wymagają podpisu kwalifikowanego

Odnośnik do adresu strony internetowej poniżej (kliknąć)

Załącznik nr 1 do WO formularz oferty

 

  • Typ postępowaniaRegulamin SRK do 30 tyś euro
  • Rodzaj postępowania Dostawy
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 14.06.2018
  • Godzina składania ofert 12:00
  • Uwagi WADIUM
   Wysokość wadium: 1 500,00 zł ( słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100)


Załączniki

Informacje

Rejestr zmian