SRK/NZ/KWK BD-2265-24A/18/19 „Część I. Wykonanie analiz laboratoryjnych powietrza kopalnianego, Część II. Wykonanie badania prób pyłu kopalnianego dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary”

„Część I. Wykonanie analiz laboratoryjnych powietrza kopalnianego,
Część II. Wykonanie badania prób pyłu kopalnianego dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary”
Wysokość wadium:
Część I: 3 200,00 zł ( słownie: trzy tysiące dwieście złotych 00/100)
Część II: 700,00 zł ( słownie: siedemset złotych 00/100)

UWAGA
Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty i oświadczenia złożone w formie elektronicznej nie wymagają podpisu kwalifikowanego
Odnośnik do adresu strony internetowej poniżej (kliknąć)
Załącznik nr 1 do WO

    • Typ postępowaniaRegulamin SRK do 30 tyś euro
    • Rodzaj postępowania Usługi
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 20.08.2018
    • Godzina składania ofert 09:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian