SRK/NZ/KWK C-2265-29A/18 „Roboty budowlane” Część I – Remont budynku rozdzielni 6kV- rozdzielnia głowna Część II – Remont budynku rozdzielni 6kV – rozdzielnia R5”

„Roboty budowlane”

Część I – Remont budynku rozdzielni 6kV- rozdzielnia głowna

Część II – Remont budynku rozdzielni 6kV – rozdzielnia R5”

 1. Wysokość wadium:

Część I:  5 000,00 zł ( słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)

Część II:  450,00 zł ( słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100)

UWAGA

Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty i oświadczenia złożone w formie elektronicznej nie wymagają podpisu kwalifikowanego

Odnośnik do adresu strony 

Załącznik nr 1Formularz Ofertowy do WO internetowej poniżej (kliknąć)

  • Typ postępowaniaRegulamin SRK do 30 tyś euro
  • Rodzaj postępowania Roboty budowlane
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 16.07.2018
  • Godzina składania ofert 09:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian