SRK/NZ/KWK K-2265-24/18Dostawa zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem biurowym, niezbędnych do prowadzenia dokumentacji – mierniczo geologicznej i ochrony powierzchni dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Suszcu KWK „Krupiński”.

Dostawa zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem biurowym, niezbędnych do prowadzenia dokumentacji – mierniczo geologicznej i ochrony powierzchni  dla SRK S.A.  w Bytomiu Oddział  w Suszcu KWK „Krupiński”.

Wysokość wadium: 1 900,00 zł ( słownie: jeden tysiąc dziewięćset złotych 00/100)

UWAGA

Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty i oświadczenia złożone w formie elektronicznej nie wymagają podpisu kwalifikowanego

Odnośnik do adresu strony internetowej poniżej (kliknąć)

Załącznik nr 1 do WO -Formularz ofertowy

    • Typ postępowaniaRegulamin SRK do 30 tyś euro
    • Rodzaj postępowania Dostawy
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 17.08.2018
    • Godzina składania ofert 08:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian