SRK/NZ/KWK P- 2265–10/18 – Wykonanie wymiany 3 odcinków rurociągu…dla SRK S.A. Oddział w Rudzie Śląskiej KWK „Pokój”

Wykonanie wymiany 3 odcinków rurociągu : Ø 300 w pochylni łączącej główną hale pomp na poz. 790m z szybem „Wanda”Ø 350 zachodniego w szybie „Wanda I” poniżej poz. 320m,Ø 350 wschodniego w szybie „Wanda I” w rejonie 15-17 ramy zbrojenia szybowego dla SRK S.A. Oddział w Rudzie Śląskiej KWK „Pokój”

UWAGA
Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty i oświadczenia złożone w formie elektronicznej nie wymagają podpisu kwalifikowanego
Odnośnik do adresu strony internetowej poniżej (kliknąć)

Załącznik

  • Typ postępowaniaRegulamin SRK do 30 tyś euro
  • Rodzaj postępowania Usługi
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 20.07.2018
  • Godzina składania ofert 11:00
  • Uwagi WADIUM
   Wysokość wadium: 5 800,00 zł ( słownie: pięć tysięcy osiemset złotych 00/100)

   OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ
   Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni od daty złożenia oferty .

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian