SRK/NZ/KWK P- 2265–16/18 – „Dostawa środków chemicznych, wkładów oraz worków filtracyjnych do Stacji Uzdatniania Wody dla SRK S.A. Oddział w Rudzie Śląskiej , KWK Pokój I”

„Dostawa środków chemicznych, wkładów oraz worków filtracyjnych do Stacji Uzdatniania Wody dla SRK S.A. Oddział w Rudzie Śląskiej , KWK  Pokój I”

Część I :          „Dostawa  środków chemicznych do Stacji Uzdatniania Wody  dla SRK S. A. Oddział w Rudzie Śląskiej, KWK Pokój I”

Część II :         „Dostawa  wkładów oraz worków filtracyjnych  do Stacji Uzdatniania Wody  dla SRK S.A. Oddział w Rudzie Śląskiej, KWK Pokój I”

UWAGA
Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty i oświadczenia złożone w formie elektronicznej nie wymagają podpisu kwalifikowanego
Odnośnik do adresu strony internetowej poniżej (kliknąć)

Załącznik

  • Typ postępowaniaRegulamin SRK do 30 tyś euro
  • Rodzaj postępowania Dostawy
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 21.08.2018
  • Godzina składania ofert 11:00
  • Uwagi Wysokość wadium:
   Część I : 3 400,00 zł ( słownie: trzy tysiące czterysta złotych 00/100)
   Część II : 2 900,00 zł ( słownie: dwa tysiące dziewięćset złotych 00/100)


   OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ
   Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni od daty złożenia oferty

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian