SRK/NZ/KWK W II-2265-35/18 „Dostawa materiałów dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Wieczorek II”

„Dostawa materiałów dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Wieczorek II”:
Część 1: Łożyska
Część 2: Farby, rozpuszczalniki, przyrządy malarskie, papa
Część 3: Blacha podestowa
Część 4: Bale szybowe
Część 5: Śruby, nakrętki, gwoździe, liny, osprzęt do lin
Część 6: Złączki STECKO
Część 7: Zasuwy, kołnierze, uszczelki
Część 8: Rury

Wysokość wadium:
Część V: 500,00 zł ( słownie: pięćset złotych 00/100)
Część VI: 500,00 zł ( słownie: pięćset złotych 00/100)
Część VII: 2 400,00 zł ( słownie: dwa tysiące czterysta złotych 00/100)
Część VIII: 1 600,00 zł ( słownie: jeden tysiąc sześćset złotych 00/100)
UWAGA
Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty i oświadczenia złożone w formie elektronicznej nie wymagają podpisu kwalifikowanego
Odnośnik do adresu strony internetowej poniżej (kliknąć)
Załącznik nr 1 do WO

    • Typ postępowaniaRegulamin SRK do 30 tyś euro
    • Rodzaj postępowania Dostawy
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 19.11.2018
    • Godzina składania ofert 09:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian