SRK/NZ/KWK WII-2265-42/18/19Usługi w zakresie transportu samochodowego i usług specjalistycznych sprzętem ciężkim dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Katowicach KWK „Wieczorek II” Część I: Samochody ciężarowe o ładowności 5t i 15t Część II: Ładowarka i koparko – ładowarka o mocy 150 kW Część III: Dźwig Polan 16 ton lub równoważny Część IV: Dźwig samochodowy 25 ton Część V: Podnośnik montażowy 18,3 m (zwyżka samochodowa)

Usługi w zakresie transportu samochodowego i usług specjalistycznych sprzętem ciężkim dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Katowicach KWK „Wieczorek II”

Część I: Samochody ciężarowe o ładowności 5t i 15t

Część II: Ładowarka i koparko – ładowarka o mocy 150 kW

Część III: Dźwig Polan 16 ton lub równoważny

Część IV: Dźwig samochodowy 25 ton

Część V: Podnośnik montażowy 18,3 m (zwyżka samochodowa)

 1. Wysokość wadium:

Część I: 1 300,00 zł ( słownie: jeden tysiąc trzysta złotych 00/100)

Część II: 500,00 zł ( słownie: pięćset złotych 00/100)

Część III: 500,00 zł ( słownie: pięćset złotych 00/100)

Część IV: 200,00 zł ( słownie: dwieście złotych 00/100)

Część V:  300,00 zł ( słownie: trzysta złotych 00/100)

UWAGA

Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty i oświadczenia złożone w formie elektronicznej nie wymagają podpisu kwalifikowanego

Odnośnik do adresu strony internetowej poniżej (kliknąć)

Załącznik nr 1 do WO -Formularz ofertowy

  • Typ postępowaniaRegulamin SRK do 30 tyś euro
  • Rodzaj postępowania Usługi
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 16.01.2019
  • Godzina składania ofert 09:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian