SRK/NZ/AZM -2265-01/18 – „Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej…”

Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej od  istniejącego budynku wielorodzinnego na dz. Nr 107/2 przy ul. Krakowskiej 90 w Będzinie” dla SRK S.A. Oddział Administracja Zasobów Mieszkaniowych

  • Typ postępowaniaRegulamin SRK do 30 tyś euro
  • Rodzaj postępowania Roboty budowlane
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 15.02.2018
  • Godzina składania ofert 12:00
  • Uwagi WADIUM
   Wysokość wadium : 2 000,00 zł ( słownie : dwa tysiące złotych 00/100)

   OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ
   Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni od daty złożenia oferty.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian