SRK/NZ/KWK K-J -2265-1/18 – Wykonywanie lokalizacji uszkodzeń i naprawy powierzchniowych kabli …

„Wykonywanie lokalizacji uszkodzeń i naprawy powierzchniowych kabli elektroenergetycznych  wraz z przeprowadzeniem próby napięciowej kabli po naprawie” dla SRK S.A. Oddział KWK „Kazimierz – Juliusz”

  • Typ postępowaniaRegulamin SRK do 30 tyś euro
  • Rodzaj postępowania Usługi
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 31.01.2018
  • Godzina składania ofert 10:00
  • Uwagi WADIUM
   Wysokość wadium 3 000,00 zł ( słownie : trzy tysiące złotych 00/100)

   OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ
   Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni od daty złożenia oferty.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian