SRK/NZ/KWK M -2265-13/18 – „Określenie rzeczywistego czasu ujawniania się wpływów głównych…

„Określenie rzeczywistego czasu ujawniania się wpływów głównych od dokonanej eksploatacji KWK „Makoszowy”

  • Typ postępowaniaRegulamin SRK do 30 tyś euro
  • Rodzaj postępowania Usługi
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 14.03.2018
  • Godzina składania ofert 10:00
  • Uwagi WADIUM
   Wysokość wadium 4 800,00 zł ( słownie : cztery tysiące osiemset złotych 00/100)

   Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni od daty złożenia oferty.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian