SRK/NZ/KWK M -2265-31/17/18 – Dostawa materiałów budowlanych do budowy tam izolacyjnych dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2018 roku Część I ,II i III

Dostawa materiałów budowlanych do budowy tam izolacyjnych dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2018 roku w tym:

Część I   Piasek budowlany uziarnienie  0 – 2.0 mm.       

Część II  Cement portlandzki żużlowy typu CEMII/B-S 32,5R  workowany 

Część III Kostka betonowa 38x25x13 cm.

 

  • Typ postępowaniaRegulamin SRK do 30 tyś euro
  • Rodzaj postępowania Dostawy
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 22.01.2018
  • Godzina składania ofert 8:00
  • Uwagi WADIUM
   Wysokość wadium :
   Część I : 200,00 zł ( słownie: dwieście złotych 00/100).
   Część II : 800,00 zł ( słownie: osiemset złotych 00/100).
   Część III : 3 500,00 zł ( słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100).
   OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ
   Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni od daty złożenia oferty.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian