SRK/NZ/KWK M -2265-4/18 – „Wykonanie robót remontowo – budowlanych z tytułu usuwania szkód…

„Wykonanie robót remontowo – budowlanych z tytułu usuwania szkód pochodzenia górniczego w nieruchomości lokalowej położonej w Zabrzu  przy ul. Rybna 2/1”

  • Typ postępowaniaRegulamin SRK do 30 tyś euro
  • Rodzaj postępowania Roboty budowlane
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 26.01.2018
  • Godzina składania ofert 11:00
  • Uwagi WADIUM
   Wysokość wadium : 850,00 zł ( słownie : osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100)

   OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ
   Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni od daty złożenia oferty.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian