SRK/NZ/KWK W -2265-02/18 – „ Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników …”

„ Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Wieczorek I” w roku 2018 ”

  • Typ postępowaniaRegulamin SRK do 30 tyś euro
  • Rodzaj postępowania Dostawy
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 23.04.2018
  • Godzina składania ofert 11:00
  • Uwagi WADIUM
   Wysokość wadium: 1 700,00 zł (jeden tysiąc siedemset złotych 00/100).

   OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ
   Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni od daty złożenia oferty.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian