Ustawa PZP - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
KWK K 10/18 Wykonanie kosztorysu oraz projektów likwidacji… Usługi Przetarg nieograniczony 04.09.2018 Szczegóły
KWK K/18/18 Rozbiórka 7 obiektów budowlanych….. Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 11.09.2018 Szczegóły
KWK/07/18/19 – „Rekultywacja hałdy przy ul. T. Boya-Żeleńskim 95 w Katowicach” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 10.09.2018 Szczegóły
KWK J-M/18/18 „Likwidacja 9 obiektów budowlanych wraz z wyposażeniem oraz likwidacją przyłączy i instalacji przesyłowych integralnie związanych z tymi obiektami dla SRK S.A. Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK „Jas-Mos”: Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 10.09.2018 Szczegóły
CZOK/23A/18: Dostawa materiałów do wzmocnienia wyrobisk górniczych. Cz. I – IV Dostawy Przetarg nieograniczony 31.08.2018 Szczegóły
KWK M/10/18 – „Nadbudowa obwałowań rzeki Kłodnicy w km 57+441-58+051 dla SRK S.A. Oddziału KWK Makoszowy”. Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 10.09.2018 Szczegóły
CZOK/37/18- „Dostawa dyfuzorów ssawnych” Dostawy Przetarg nieograniczony 30.08.2018 Szczegóły
KWK BD/17/18/19 – „Wykonanie pomiarów i badań urządzeń elektroenergetycznych dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary” Usługi Przetarg nieograniczony 29.08.2018 Szczegóły
KWK C/13/18- „Wykonanie pomiarów, legalizacji i badań okresowych urządzeń elektroenergetycznych, w tym aparatury łączeniowej WN, SN i NN, obwodów sterowania i zabezpieczeń, kabli elektroenergetycznych, sterowniczych i teletechnicznych, transformatorów, instalacji ochronnych, izolacyjnego sprzętu ochronnego, maszyn wyciągowych, badanie oleju transformatorowego oraz zabezpieczenie pogotowia kablowego i pogotowia awaryjnego maszyn wyciągowych w 2019 roku” Usługi Przetarg nieograniczony 24.08.2018 Szczegóły
KWK/06/18 Budowa gazowej kotłowni grzewczej… Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 29.08.2018 Szczegóły