Ustawa PZP - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
ZP-M/0006/19 – ” Dostawa dwóch lokomotyw torowych dołowych o napędzie spalinowym dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2019 roku” Dostawy Przetarg nieograniczony 11.03.2019 Szczegóły
ZP-B-0001/19: Likwidacja szybów Andrzej III i Andrzej IV w SRK S.A., Oddział w Brzeszczach KWK „Brzeszcze – Wschód” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 27.02.2019 Szczegóły
ZP-WII-0002/19 „Opracowanie 12 projektów budowlanych likwidacji 20-stu obiektów usytuowanych w rejonie Szybu „Poniatowski” w Oddziale Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.KWK „Wieczorek II” w Katowicach przy ul. Szopienickiej 58 wraz z kosztorysami inwestorskimi i kosztorysami nakładczymi” Usługi Przetarg nieograniczony 12.02.2019 Szczegóły
ZP-P-0001/19 – „Remont prądnicy sterującej maszyny wyciągowej szybu Wanda przedział II” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Rudzie Śląskiej KWK „Pokój I”. Usługi Przetarg nieograniczony 14.02.2019 Szczegóły
ZP-JM-0002/19 Wymiana liny wyrównawczej ….. Usługi Przetarg nieograniczony 08.02.2019 Szczegóły
ZP-K-0001/19 Wykonywanie przeglądów konserwacyjnych urządzeń transportu bliskiego eksploatowanych w SRK S.A. Oddział KWK „Krupiński”. Usługi Przetarg nieograniczony 11.02.2019 Szczegóły
ZP-C-0002/19 – „Dostawa rur dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum”: Część I: Dostawa rur DN 350 w ramach zadania: Dostawa rur DN 350 wraz z zabudową na poziomie 250m. Część II: Dostawa rur DN 500 w ramach zadania: Dostawa rur DN 500 wraz z zabudową z pompowni na poziomie 774m do szybu „Budryk”. Etap I: Dostawa partii 11 rur. Etap II: Dostawa partii 52 rur. Część III: Dostawa rur DN 630 w ramach zadania: Budowa rurociągu głównego odwadniania od osadników do rzeki Bytomki – Etap II.” Dostawy Przetarg nieograniczony 06.03.2019 Szczegóły
ZP-BD-0001/19: Naprawa i remonty silników elektrycznych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział KWK „Boże Dary” w Katowicach Usługi Przetarg nieograniczony 07.02.2019 Szczegóły
ZP-KCL-0001/19 – „Aktualizacja koncepcji przeciwdziałania powstawaniu terenów zalewowych w związku z zatopieniem zrobów byłej KWK „Siersza” w Trzebini wraz z opracowaniem studium wykonalności”. Usługi Przetarg nieograniczony 07.02.2019 Szczegóły
ZP-M-0004/19 Rozbiórka mostu przenośnikowego obiekt 8.6 i 8.7, stacji przesypowej obiekt 2.b.14 oraz 2.b.15 Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 12.02.2019 Szczegóły